Alle advokater har advokatbevilling og tillatelse til å drive advokatvirksomhet, gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vår advokatvirksomhet er  dekket gjennom obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret.

 

Priser:

Ved etablering av oppdrag avtales timepris. Timepris avhenger av oppdragets art og utgjør fra 995,- som p.t. er den offentlige salærsats til kr. 1 850,- med tillegg av mva. Dersom ikke annet er avtalt, avregnes salær etter medgått tid.

Dersom oppdraget dekkes av rettshjelpforsikring, avregnes egenandel til klienten etter samme timesats og i henhold til forsikringsvilkårene.

Klienter som mottar fri rettshjelp betaler 25% egenandel med maksbeløp tilsvarende den offentlige salærsats  i saker som gjelder fritt rettsråd og 5 x offentlig sats som maksbeløp i saker for domstolen (fri sakførsel).

Førstegangskonsultasjon med inntil 1/2 timers varighet, beregnes fast salær i henhold til advokatforeningens retningslinjer. Salæret utgjør i dag kr. 500,- med tillegg av 25% mva. Til sammen 625,- kroner.

I tillegg til salær kommer våre utlegg i saken herunder offentlige avgifter og gebyrer.

 

Se eksempel på oppdragsbekreftelse

Reklamer